1946-2000

Samengesteld door Lies Haan-Beerends, maart 2001.

Gemeente De Bilt 1946-2000

Na de oorlog volgde er een periode van herstel. De gemeente De Bilt telde in 1946 16.950 inwoners. Het leven vond na die zware jaren langzamerhand weer zijn normale gang.

Zoals overal in Nederland het geval was nam de bevolkingsgroei in snel tempo toe. Dat had natuurlijk tot gevolg dat er al gauw diverse uitbreidingsplannen van de grond kwamen. Zo begon de bouw van het Jachtplan in 1952, de Akker in 1954, evenals de bebouwing rond het La Plataterrein.

In 1957 werd er een begin gemaakt met de bebouwing van Brandenburg-west. De realisatie van de Biltse wijk Weltevreden startte in 1962, het Bilthovense Centrum II in 1969 terwijl de wijk de Leyen in en na 1971 tot ontwikkeling kwam.

KB_ODB_Geschiedenis_De_Bilt_1960
Topografische kaart 1960

Er werden nieuwe kerken en scholen opgericht. Zowel de Laurenskerk als de Opstandingskerk ontstonden in 1963. In de omgeving van de Melkweg werden diverse scholen gebouwd evenals op andere plaatsen in de gemeente.

De Hessenweg werd steeds meer de Biltse winkelstraat ten koste van de Dorpsstraat vanouds Steenstraat en de Burgemeester de Withstraat. In Bilthoven werd rond 1980 winkelcentrum De Kwinkelier gebouwd als uitbreiding van de reeds bestaande winkels langs de Julianalaan, Vinkenlaan en Emmaplein.

Het verkeer nam zienderogen toe en er ontstonden diverse knelpunten. Het openbaar vervoer werd uitgebreid. En van de bestaande groenstrook tussen de dorpskernen De Bilt en Bilthoven was er niet veel meer over. Gelukkig is er het hertenpark met de kinderboerderij in de wijk Brandenburg.

Ook is De Bilt nog de prachtige buitenplaatsen rijk met hun mooie groengordels, te vinden langs de Utrechtseweg en De Holle Bilt. En door de parkachtige aanleg van de villaparken houden De Bilt en Bilthoven het groene aanzicht.

De Bilt en Bilthoven telde in de jaren negentig van de vorige eeuw ongeveer 33.000 inwoners. Vele mensen die in het arbeidsproces zaten waren buiten de toenmalige gemeente werkzaam. Velen ook waren verbonden aan het K.N.M.I. of R.I.V.M. of ze werkten bij bedrijven en bedrijfjes of winkels binnen de gemeentegrenzen.

KB_ODB_Geschiedenis_De_Bilt_1982
Topografische kaart 1982

Gemeentelijke herindeling 2001

In het verleden hebben er al diverse gemeentelijke herindelingen plaatsgevonden, waarbij De Bilt grond moest afstaan aan de gemeente Utrecht. Eind jaren negentig kwam de discussie op gang betreffende de gemeentelijke herindeling die op 1 januari 2001 gestalte zou moeten krijgen.

Na uitvoerige discussie en veelvuldig politiek overleg, waarbij vooral de gemeente Maartensdijk zich in het verweer stelde, werd tot samenvoeging besloten van de gehele voormalige gemeente Maartensdijk met de gemeente De Bilt, waarna de nieuwe gemeente De Bilt 42.348 inwoners gaat tellen en een totale oppervlakte bestrijkt van 6.710 ha.

Er is een woningbestand van in totaal 18.071 stuks, er zijn 20 basisscholen verspreid over de zes woonkernen van de nieuwe gemeente en 4 scholen voor voortgezet onderwijs. De voormalige gemeente Maartensdijk is relatief veel minder dicht bebouwd en er bevinden zich nog vele agrarische bedrijven.

Na de verkiezingen van 8 november 2000 werd er een nieuwe gemeenteraad samengesteld die met ingang van 1 januari 2001 zitting nam.

Bronnen

  • Broekhoven S, Barends S. De Bilt, Geschiedenis en Architectuur. Kerckebosch, Zeist, 1995
  • Damst├ę PH. Oostbroek en de Bilt c.s. Zutphen, 1978
  • Meijer JWH. Kleine Historie van De Bilt en Bilthoven. Reinders, Bunnik, 1995
  • Brugman JC, Bezet en Verzet De Bilt en Bilthoven in oorlogstijd, Bilthoven, 1993
  • De Utrechtse Gemeenten in 1815. Provincie Utrecht; 1976, 1e herdruk/p>
  • Herindelingskranten uitgegeven door de gemeenten De Bilt en Maartensdijk, september en december 2000
  • Bestanden van de Historische Kring D’Oude School