Hanna-Hoeve

Prins Hendriklaan 9 of 11. Kan ook gelegen hebben ter plekke van de huidige nummers 21-35.

KB_TEN_Register_Hanna_Hoeve
Groet uit DE BILT „Hanna-Hoeve” (1914)

In het archief van De Bilt betreffende bouwvergunningen (dossier 1.733.21) bevindt zich een map behorende bij het voormalige pand Prins Hendriklaan 11. Uit de inhoud van die map blijkt dat Burgemeester en Wethouders op 17 juli 1936 vergunning verleenden aan W.A. Boekelman in verband met de verbouwing van een woonhuis.

Bij de bouwaanvrage zat de oorspronkelijke bouwtekening waarop exact het hierboven getoonde pand staat afgebeeld. Het pand werd door Boekelman met een verdieping opgehoogd en telde na de verbouwing twaalf woonvertrekken. De kosten van de uitbreiding werden geschat op 5.000 gulden.

Het toen verbouwde huis zou volgens verkregen informatie afgebroken zijn. Wanneer dat precies gebeurde is niet bekend. Op het perceel werden nieuwe huizen gebouwd, genummerd 21-35. Op 28 augustus 1967 werd de vergunning verleend betreffende de bouw van die woningen.

De bouwtekening van het pand, gelegen aan de Prins Hendriklaan op nummer 9, is te vinden in het correspondentiearchief van de gemeente De Bilt onder nummer 912 van het jaar 1907.

In de bij de bronnen vermelde Inventarisatie van bouwaanvragen bij de gemeente De Bilt, 1895-1913 is onder nummer 274 een kopie van de bouwtekening betreffende de voorgevel te zien. De villa zou gebouwd worden op het kadastrale perceel D 1995. J.M. van Mens kreeg op 6 januari 1908 vergunning voor de bouw van de villa naar ontwerp van G.H. v.d. Haar.

De bouwtekening die bij de bouwaanvraag ingediend werd toont een landhuis met twee verdiepingen en een dak. Als locatie werd Park Vogelzang/Prins Hendriklaan genoemd. Dat huis is nog steeds aan de Prins Hendriklaan te vinden. Wel is het vreemd dat er geen bewijs van voltooiing werd uitgegeven voor de bouw van het pand.

Dat bewijs is in ieder geval niet terug te vinden. Al eerder had J.M. van Mens een bouwaanvrage ingediend. Het betrof de bouw van een houten zomerhuisje op een stenen fundament. De vergunning werd verleend op 17 september 1907. In die bouwaanvrage werden de kadastrale nummers D 1995 en 1997 vermeld. Ging de heer Van Mens tijdelijk wonen in het zomerhuisje en verhuisde hij nadien naar het landhuis?

Op 8 december 1909 werd aan Van Mens weer een vergunning verleend voor de bouw van een landhuis, dat ontworpen was door Rigter en Van Bronkhorst, respectievelijk wonend in Bussum en Baarn. De locatie werd omschreven als: Park Vogelzang/Prins Hendriklaan en het betrof de kadastrale percelen D 1997 en 2000. Het bewijs van voltooiing werd op 29 juni 1910 afgegeven. Dat pand is inmiddels afgebroken en zal gestaan hebben ter plekke van de nummers 21-35.

In het verleden hebben er in de Prins Hendriklaan vernummerringen plaatsgevonden . Men telde waarschijnlijk eerst vanaf de Spoorlaan, later vanaf de Jachtlaan. Die vernummerringen kunnen voor verwarring gezorgd hebben. Er wordt namelijk verondersteld dat het hier getoonde pand Prins Hendriklaan 9 is.

Om een en ander nader te onderzoeken zijn de oude adresboeken geraadpleegd. In het adresboek voor de gemeente De Bilt uit 1909 staat vermeld dat J.M. van Mens woonde in de Johanna Hoeve, gelegen aan de Prins Hendriklaan op nummer 34. Op nummer 38 was W.P.C. Saraber woonachtig. Diens huis droeg de naam Aletta.

De bouwaanvrage van deze villa werd afgegeven op 25 november 1907. De villa was gelegen op het kadastrale perceel D 1999. In het adresboek uit 1922 staat vermeld dat in de Hanna Hoeve, gelegen op nummer 38, de fabrikant W.P. Maclaine Pont woonachtig is. Bedoelde Saraber is volgens dat adresboek nog steeds wonend in Aletta, maar heeft inmiddels als huisnummer 40. Op nummer 36 woonde in 1922 dr. H.M. de Burlet.

Maclaine wordt in het adresboek van 1927 als borstelfabrikant aangeduid, wonende aan de Prins Hendriklaan op nummer 34a. Op nummer 36 woont dan Burlet in villa Genista, op nummer 38, A.G. Middelbeek in de Hanna Hoeve en Saraber op nummer 40 in Aletta.

Uit het adresboek van 1937 blijkt dat er vernummerringen hebben plaatsgevonden. Op Prins Hendriklaan 7 woont dan de weduwe van Saraber (die dus in 1927 als adres had Prins Hendriklaan 40). Prins Hendriklaan 9 komt in dat adresboek niet voor. Dat is vreemd. Wel wordt nummer 11 vermeld, waar Boekelman woonachtig was die de hierboven bedoelde bouwaanvraag had ingediend.

De nummers 13, 17 en 21 bestaan kennelijk nog niet in 1937. De vraag is nu: Is het huidige pand, gelegen op nummer 9 het in 1937 als nummer 11 aangeduide? Kreeg dat als adres Prins Hendriklaan 9 toen de naast gelegen huizen werden gebouwd? Of is het hier getoonde pand inderdaad afgebroken en werden er daarna op de kavel de huizen genummerd 21-35 gebouwd?