Julianakerk

We zien op deze kaart de Julianakerk, hier aangeduid als Wijkgebouw der Gereformeerde Gemeente.

KB_TEN_Register_Julianakerk
Bilthoven, Wijkgebouw der Gereformeerde Gemeente (1927), Julianalaan 42

De eerste steen werd gelegd op 10 juli 1927. De kerk werd gebouwd in opdracht van de Raad der Gereformeerde Kerk De Bilt. Al in oktober 1924 kwam er een verzoek binnen bij de kerkenraad voor de oprichting van een wijkgebouw in Bilthoven.

De kerkenraad wilde het verzoek inwilligen. Het was echter moeilijk om de benodigde financiën bijeen te brengen. Een gulle gever schonk echter f. 5.800, -. Daar was wel de voorwaarde aan verbonden dat de bouw snel van start zou gaan.

De Julianakerk is gebouwd in de stijl van de Amsterdamse school naar ontwerp van architect E. Reitsma. Op 7 maart 1927 werd de vergunning aangevraagd voor het bouwen van een wijkgebouw ten dienste van Godsdienstoefeningen en vergaderingen met garage en rijwielberging.

Op 29 juni 1927 werd de vergunning verleend. In 1928 kon het gebouw in gebruik worden genomen.Het gebouw bood plaats aan 300 personen. In 1933 werd er naast de kerk een kosterwoning gebouwd en werd de kerk vergroot.

In eerste instantie functioneerden de Julianakerk en de Immanuelkerk onder één kerkenraad. In 1935 werd een principebesluit genomen over de verzelfstandiging van de Julianakerk. Na langdurige voorbereidingen werd de splitsing op 1 oktober 1937 een feit.

Na jarenlange onderhandelingen zijn de hervormden, gereformeerden en lutheranen op 12 mei 2004 gefuseerd. De Julianakerk werd een kerk behorend bij de Protestante Kerken Nederland (PKN). Ook de Dorpskerk, de Immanuelkerk, de Opstandingskerk, de Zuiderkapel en de Noorderkerk zijn kerken van de PKN geworden.

Op 14 januari 2009 werd er in gebouw De Schakel ten overstaan van notaris Moolenaar uit Leiden de Akte van Vereniging ondertekend door vertegenwoordigers van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk van De Bilt. Per 15 januari was de fusie officieel een feit.

Er waren plannen om een van de drie Bilthovense protestantse kerken (Julianakerk, Zuiderkapel of Noorderkerk) te slopen. Dat gaat echter na protesten en veelvuldig overleg niet door, dit ondanks het feit dat de onderhoudskosten van drie kerken hoog zijn.