Julianaschool

De Julianaschool werd in 1917 opgericht. De eerste steen werd op1 oktober 1918 gemetseld. De Julianaschool was de tweede school in het nog jonge Bilthoven.

KB_TEN_Register_Julianaschool_1
(1928) De oudste school aan de Julianalaan 52

Begin 1917 was de Van Dijckschool in gebruik genomen. De Nederlandsch Hervormde Gemeente achtte het raadzaam ook een school in Bilthoven te stichten.

Op 19 november 1917 werd daartoe de basis gelegd. Initiatiefnemer was dominee B. Batelaan, predikant van de Dorpskerk in De Bilt. De in 1918 gebouwde Nederlandsche Hervormde School met den Bijbel bestond uit twee lokalen plus een woning voor het schoolhoofd.

De school startte met vijftig leerlingen. Al spoedig nam het aantal leerlingen toe. In 1926 diende men twee klaslokalen bij te bouwen. Rond 1930 kwamen er weer drie lokalen bij, alsmede een gymzaal.

In de jaren 1968 en 1987 werd de school wederom verbouwd en vergroot. Ten tijde van de verbouwing in 1987 functioneerde de school niet meer zelfstandig. In 1982 had er een fusie plaatsgevonden met de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te De Bilt/Bilthoven.

In 1995 begonnen er, blijkens een krantenartikel verschenen op 12 september 1995 in de Biltse en Bilthovense Courant, verontrustende geluiden te klinken. Het leerlingenaantal was dalende. De school zou in het jaar 2000 volgens de prognose slechts 143 leerlingen tellen. De heer T.v.d. Worp van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs kwam daartegen in verweer.

Het aantal leerlingen was juist weer groeiend volgens zijn mening. Uit een krantenartikel, verschenen in het Utrechts Nieuwsblad d.d. 23 februari 1999, bleek dat er inderdaad veel meer leerlingen de Julianaschool bezochten. De school was zelfs te klein geworden en men wenste tot nieuwbouw over te gaan.

In 1995 was de Julianaschool gefuseerd met de Groen van Prinstererschool in De Bilt. Beide scholen gingen onder eigen naam en op eigen locatie door. Ze kregen echter wel een gemeenschappelijk schoolplan dat door de nieuw aangestelde directeur, E. Prins-Van der Put, geïntroduceerd werd. Een krantenartikel, verschenen op 5 december 2000 in de Biltse en Bilthovense Courant, vermeldde dat Sinterklaas een bouwkeet had meegenomen. De Julianaschool hoopte op nieuwbouw. De school telde inmiddels 270 leerlingen!

Op 8 december 2000 werd in het Utrechts Nieuwsblad melding gemaakt van het feit dat er plannen waren om een z.g. clusterschool te bouwen op de plek van de Van Everdingenschool, gelegen aan de Leeuweriklaan. Deze school zou worden afgebroken en er zou een nieuw schoolgebouw verrijzen waarin zowel de openbare Van Everdingenschool als de protestants-christelijke Julianaschool zouden worden ondergebracht.

Ieder met eigen klaslokalen en ingang zodat de identiteit van de scholen gewaarborgd zou blijven. Dit plan heeft het niet gehaald. Er bleek anno 2001 nog te veel weerstand te bestaan om twee zo verschillende scholen in één gebouw onder te brengen. Toch bleek, door toename van het leerlingenaantal, het noodzakelijk voor de Julianaschool een nieuw gebouw te ontwerpen.

In februari 2002 besloot een meerderheid in de Biltse gemeenteraad de nieuwbouw voor de Julianaschool te realiseren op een parkeerplaats gelegen tussen de flats aan de Kruisbeklaan, de Groenlinglaan en de Goudvinklaan.

Deze locatie riep echter bij omwonenden veel weerstand op. Dat plan ging dan ook niet door. Er werden andere plannen gemaakt. Er zou op de plek van de bestaande school een nieuwe school gebouwd worden. De 380 leerlingen werden tijdelijk ondergebracht in een bedrijfsgebouw aan de Rembrandtlaan dat zo goed mogelijk als school werd ingericht.

Op maandag 31 januari 2005 werd de in 1918 ingemetselde steen door burgemeester Tchernoff, in aanwezigheid van een groot aantal leerlingen, leerkrachten en ouders, uit de muur van de Julianaschool verwijderd. De school werd kort daarna gesloopt en ter plekke werd een nieuwe school gebouwd die medio 2006 in gebruik werd genomen.

KB_TEN_Register_Julianaschool_2
Foto: Hans Haan (2002), de school tussen 1987 en 2006

KB_TEN_Register_Julianaschool_3
Foto: Rob Herber (2010), de nieuwe school