Montessorischool

De Montessorischool, gelegen aan het Rembrandtplein in Bilthoven, werd gebouwd in 1924.

KB_TEN_Register_Montessorischool
(1928)

De bouwaanvrage werd op 27 mei 1924 gedaan door de Vereeniging Montessorischool Bilthoven. De bouwvergunning werd verleend aan mevr. H.C. Buma – Geismet van der Netten op 11 juni 1924. Op 29 december 1924 werd er weer een bouwvergunning aangevraagd i.v.m. een gewenste uitbreiding van de net bestaande school. Die vergunning werd verleend op 19 januari 1925.

De Montessorionderwijsmethode werd ontwikkeld door de Italiaanse arts Maria Montessori (1870-1952). In 1919 besloot een kleine groep bewonderaars van Maria Montessori tot oprichting van de Nederlandse Montessorischool Vereeniging. Als voorzitter werd Kees Boeke (Kees Boekeschool/De Werkplaats Kindergemeenschap) benoemd.

De eerste Montessorischool werd echter al in 1916 in Den Haag opgericht, de tweede in Amsterdam in 1917. In Bilthoven kwam de derde Montessorischool. Op 10 september 1919 werd onder leiding van juffrouw C.C. Blom aan vijftien leerlingen les gegeven in twee huiskamers. Een schoolgebouw was er nog niet. Men vond een voorlopig onderdak in het Broederschapshuis aan de Sweelincklaan.

Daarna werd er in diverse Bilthovense villa’s lesgegeven. Het leerlingenaantal was aanvankelijk nog niet groot. Daarom kreeg men geen subsidie van de overheid. Men was afhankelijk van giften en ouderbijdragen. De lesmethode was aanvankelijk omstreden. Maar in 1923 hief de toenmalige minister van Onderwijs enkele belemmerende bepalingen op, waarna de school aanspraak kon maken op wettelijke subsidies.

In 1925 kon men de nieuw gebouwde school aan het Rembrandtplein betrekken. Het was een lagere school en een z.g. bewaarschool voor peuters.

Kees Boeke, die geen bezwaren had tegen de lesmethode, was wel tegen het gewijzigde betalingssysteem van het schoolgeld. Vanaf 1926 werd dit namelijk door de gemeente als belasting geïnd. Boeke betaalde uit principe al jaren geen belasting. Daarom nam hij zijn kinderen van school en besloot hij zijn kinderen zelf les te gaan geven.

De Bilthovense Montessorischool heeft diverse verbouwingen ondergaan, o.a. in 1950. Ook in het jaar 1999, tachtig jaar na de oprichting van de Bilthovense Montessorischool, heeft de school een grootscheepse verbouwing en opknapbeurt ondergaan. Volgens een krantenartikel, van 24 oktober 2007 in de Biltse en Bilthovense Courant was de school met een klaslokaal uitgebreid, waarna een groot feest werd gevierd.

Tegenwoordig werkt men op Montessorischolen met leerjaren waarbij kinderen uit drie leeftijdsgroepen bij elkaar in de klas zitten en samenwerken. De leerkrachten bieden individueel onderwijs en persoonlijke aandacht, afgestemd op het kind. Daarvoor worden er voortdurend speciale materialen en leermethodes ontwikkeld.