Nicolaïlaan

De Nicolaïlaan is gelegen in Bilthoven. In het naamgevingbesluit, gedateerd 17 oktober 1927, staat: aan de nieuwe wegen in het Acaciabosch te Bilthoven de namen te geven van respectievelijk Zweerslaan en Nicolaïlaan.

Tegenwoordig zou men zeggen dat de lanen in de componistenbuurt gelegen zijn. Otto Nicolaï was een Duitse componist en dirigent, die leefde van 1810 tot 1849. Hij heeft o.a. de komische opera Die lustigen Weiber von Windsor gecomponeerd.

KB_TEN_Register_Nicolailaan

Op de kaart uit 1942 is links het pand te zien dat als adres heeft Nicolaïlaan 34-36, waarbij nummer 36 het linkse deel is. De bouwaanvrage voor de woningen werd gedaan door C.N. Baalbergen en was gedateerd 15 mei 1933. De vergunning werd verleend op 8 augustus van dat jaar. Het achter de bomen verscholen pand, nummer 32, was kort daarvoor gebouwd.

Ook voor die woning was Baalbergen de aanvrager. De vergunning voor die bouw werd op 7 maart 1932 verleend. Zoals blijkt uit een kennisgeving in verband met aansluiting op het gemeentelijke riool was in april 1973 op nummer 36 dr. A.J. Bronkhorst woonachtig en op nummer 34 J. de Groot. Deze heer De Groot was in 1969 al op nummer 34 woonachtig.

In een van de stukken betreffende een verbouwing van de keuken staat vermeld, dat ingevolge artikel 14, lid 2 der Bouwverordening in verband met hoge werkloosheid in de bouwvakken werkzaamheden slechts mogen worden uitgevoerd door aannemingsbedrijven, die in het bezit zijn van een vestigingsvergunning ingevolge het vestigingsbesluit Bouwnijverheidbedrijven 1958, dan wel door diegene aan wie een ontheffing was verleend. Hield men zich niet aan die voorwaarde dan kon de bouw door de Economische controle Dienst of de Arbeidsinspectie worden stopgezet. Een en ander werd anno 1969 kennelijk streng in de gaten gehouden.

Blijkens het Adresboek De Bilt Bilthoven dat omstreeks 1982 werd uitgegeven was de heer De Groot nog steeds op nummer 34 woonachtig. Op nummer 32 woonde toen J.T. Zijlstra en op nummer 36 H.M.M. van Workum.