Noorderkerk

De bouwaanvrage voor de Nederlands-Hervormde Noorderkerk werd door de kerkvoogdij van de Nederlands-Hervormde gemeente te Bilthoven gedaan.

KB_TEN_Register_Noorderkerk
Bilthoven Ned. Herv. Kerk afd. Laurillardlaan (1955)

Als bouwmeester was aangesteld ir. J.B. baron van Asbeck. In juni 1954 werd de bouwvergunning verleend. Men kreeg ontheffing voor de bouwhoogte van de toren, waarvoor volgens artikel 31 van de bouwverordening de norm 12 meter was .

Er werd toegestaan dat de toren (inclusief de klokkenstoel) 19,37 meter hoog mocht worden, dit in verband met de bijzondere bestemming van het gebouw. Ook Gedeputeerde Staten van Utrecht gaven in juni van dat jaar officieel toestemming voor de bouw van de kerk, die circa 350 zitplaatsen telt.

De kerk werd op 22 mei 1955 in gebruik genomen. De kerkelijke gemeente bestond toen al 10 jaar. Tot 1955 werd er in het gymnastieklokaal van de Van Dijckschool (zie bij Scholen/Dijckschool van) gekerkt.

De klokken van de Noorderkerk zijn in 1955 door gieterij Van Bergen uit Midwolda gegoten. De grootste klok heeft een diameter van 78 cm en weegt 300 kg. De toonsoort is c 2. Het opschrift luidt: Gegoten door Jabocus van Bergen te Midwolda 1955. Op de mantel staat: De jeugd van Bilthoven schonk mij om de gemeente te roepen tot de gemeenschap met Jezus Christus.

De tweede klok, ook van gieterij Van Bergen, heeft een diameter van 69,8 cm en weegt 215 kg. De toonsoort van deze klok is d 2. Het opschrift van deze klok luidt: Gegoten door Jacobus van Bergen te Midwolde 1955. Op de mantel staat: De burgerlijke gemeente schonk mij.

Na jarenlange onderhandelingen zijn de hervormden, gereformeerden en lutheranen in mei 2005 gefuseerd. De Noorderkerk werd een kerk behorend bij de Protestante Kerken Nederland (PKN). Ook de Dorpskerk, de Immanuelkerk, de Opstandingskerk, de Zuiderkapel en de Julianakerk zijn kerken van de PKN geworden.

Op 14 januari 2009 werd er in gebouw De Schakel ten overstaan van notaris Moolenaar uit Leiden de Akte van Vereniging door vertegenwoordigers van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk van De Bilt ondertekend. Per 15 januari was de fusie officieel een feit.

Er waren plannen om een van de drie Bilthovense protestantse kerken (Julianakerk, Zuiderkapel of Noorderkerk) te slopen. Dat gaat echter na protesten en veelvuldig overleg niet door, dit ondanks het feit dat de onderhoudskosten van drie kerken hoog zijn.